Esempio:

RENAME TABLE vecchia_table TO nuova_table;